دایرة المعارف قرآن لیدن و مطالعات شیعی درغرب؛ ترجمه وبررسی مدخل"شیعه"

چکیده:

گستره مطالعات اسلامی درغرب ضرورت پرداخت تخصصی را در این زمینه ایجاب کرده وحوزه های نوپدیدی چون مطالعات شیعی را درپی داشته است. یکی از دست آوردهای علمی غربیان در زمینه مطالعات اسلامی، با رویکردی قرآنی، دایرة المعارف قرآن لیدن است. در این مقاله با نگاهی گذرا به ادوار مطالعات شیعی درغرب، به بررسی روند شکل گیری دایرة المعارف قرآن لیدن پرداخته ایم و در ادامهبا دسته بندی مدخل های شیعی آن، نگاهی به روش و رویکرد متصدیان در بررسی موضوع‌ها انداخته ایم؛ همچنین با ترجمه و بررسیمدخل "شیعه" از این دایرة المعارف، نکاتی را درباره نویسنده، محتوای مقاله و منابع  مقاله گوش زد کرده ایم تا علاوه بر ارائه نمونه ای از ارزیابی مطالعات نوین شیعی درغرب، تحولات صورت گرفت در مطالعات شیعی را نیز نشان دهیم.

 

واژگان کلیدی:دایرة المعارف قرآن لیدن وتشیع، مطالعات نوین شیعی، بررسی ساختاری، تشیع وخاورشناسان.

/ 0 نظر / 40 بازدید