معرفی یک پایگاه

با سلام

درقسمت لینک دوستان نشانی پایگاهی را قرارداده ام که به شرقشناسی ونقاشی های کشیده شده توسط شرقشناسان از شرق می پردازد؛بسیاری برای نقد شرقشناسی به کتاب های نوشته شده آنان مراجعه می کنند؛این کتاب های از هردستی می توانند باشند؛کتاب های خاطرات سفر,مناظرات کلامی,کتاب های که از اسناد دولتی فرآهم آمده اندو...امّا یکی از چیزهایی که درنقد شرقشناسی نادیده گرفته شده است همین نقاشی هاست؛هرچند این نقاشی ها درنگاه نخست زیبابه نظر می رسند اما باید به این نکته توجه کرد که این شرق ترسیم شده یک غیر شرقی است وبایسته است درآنها دقت کنیم تا اندکی با نگاه شرقشناسان از طریق این نقاشی ها آشنا شویم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
بابائی

سلام. کجایی مرد؟ به ما سر نمی زنی؟