پژوهش های نوین تاریخ شرق شناسی

پژوهشهاینوینتاریخشرقشناسی

سیدکمال کشیک نویس رضوی

مقدمه:

   شرقشناسی[1]مطالعهوپژوهشدربارهتاریخ,فرهنگ,سیاستوجنبههایگوناگونزندگیشرقیاست. شرقدرذهناروپایمسیحیسده 13 م،اسلاماست؛بااینهمهدرطیقرونمتمادیبهواسطهبروزتحولاتیدرعرصهعلمواجتماعاروپا,شرقشناسیدستخوشتغییراتیشدودرمفهومومصادق "شرق" و"شرقشناسی" دگرگونیهاییپدیدآمد.براینمونهدرعصرسلطهکلیسابراروپا,شرقشناسیماهیتیجدلیداشتودردوراناوجاستعمارغربیان,بهمنزلهابزاریدردستاستعمارگرانقرارگرفتتاشرقومنافعآنرابهتربشناسند.[2]درسدهبیستمبروزتحولاتگوناگونغرب,دگرگونیهایبیشتریرادرهدفگذاری,موضوعاتوروشتحقیقشرقشناسیبهوجودآورد.

   ازآنجاکهشرق  شناسپیوستهازمنظریبیرونیوغیرمعتقدبهآئیناسلام،بهاینآئیننگریستهاست, مسلماناننیزاز

/ 2 نظر / 29 بازدید
بابائی

سلام کمال جان بهت تبریک میگم. حوزه جالب و جدیدی رو انتخاب کرده اید. امیدوارم در این زمینه موفق باشید.

اندیشمند

با سلام وبلاگ جالبی را راه اندازی نموده اید.امیدوارم موفق باشید.به مرکز ما هم سری بزنید. یا علی