اسماء افسرالدین Asma Afsaruddin

اسماء افسرالدین[1]

دکتراسماء افسرالدین، استاد، صاحب کرسی دردانشکده زبان‌ها وفرهنگ‌های شرق نزدیک واستادمعاون دردانشکده مطالعات دینی دانشگاه هند، دکتری مطالعات خاورنزدیک از دانشگاه جان هابکینز[2](1993م)است.ایشان علاقه‌مند به پژوهش در اندیشه‌دینی وسیاسی اسلام دردوران مدرن وپست مدرن، هرمنوتیک قرآنی، نگاه های فقهی، تفسیری واخلاقی به مساله جهادوشهادت، مسلمانان واهل کتاب، اسلام وتکثرگرایی دینی ونقش‌های جنسیتی هستند،همچنین ایشان به تدریس موضوعاتی چون عصرطلایی تمدن اسلامی، متون اسلامی:تفسیر وعلوم حدیث،اسلام ومدرنیته، فمینیسم اسلامی میپردازند.نگارش چندعنوان کتاب بانام های"مسلمانان نخستین:تاریخ وخاطره"[3]،"فضیلت وبرتری:گفتمان اسلامی سده های میانه درباره مشروعیت رهبری"[4]،"هرمنوتیک وافتخار:فضای عمومی گفتگوی زنان دراجتماعات اسلامی"[5] وهمکاری با دایرة المعارف قرآن درنگارش دومقاله باعنوان‌های"بوستان(باغ)"[6]و"قراءقرآن"[7]ازجمله سوابق علمی ایشان است.


[1] : Asma Afsaruddin; aafsarud@indiana.edu

[2] : The Johns Hopkins University.

[3] : The First Muslims: History and Memory. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

[4] : Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership. Leiden: E.J. Brill, 2002.

[5] : Hermeneutics and Honor: Negotiating Female Public Space in Islamic Societies. (Editor) Middle East Monograph series. Cambridge, Massachusetts: Center for Middle East Studies, Harvard University, 1999.

[6] : Garden.

[7] : Reciters of the Quran.

/ 0 نظر / 27 بازدید