نشریات شرق شناسی(1)


"فصلنامه شرق میانه" اززمانتاسیسآندرسال1994، به معتبرترینمجله امریکا درامورخاورمیانه تبدیلشدهاست؛این فصلنامه به محلی برایسیاستگذاران،نظرسازان،دانشگاهیان،روزنامهنگاران  درتجزیهوتحلیلعمیقازآیندهبهسرعتدرحالتغییرازاوضاع ناپایدار منطقهبدل شده است. فصلنامهپیشگامانه به انتشار مطالعات،مصاحبههامنحصربهفرد،تفاسیرروشنگرایانه،برایبررسیطیفکاملیازمشکلاتمعاصر_ازسیاستگرفتهتااقتصادوفرهنگ را

/ 1 نظر / 17 بازدید
دیوان سالاری

سلام خسته نباشی عزیز.