مطالعات قرآنی درغرب سده بیستم؛رهیافت ها،روش ها وموضوع ها

مطالعات قرآنی درغرب سده بیستم؛رهیافت ها،روش ها وموضوع ها

چکیده:

بررسی مطالعات‌قرآنی درسده بیستم در غرب برای آشنایی با پرسش‌های تازه و پاسخگویی مناسب به آنها ضروری است. گسترش مطالعات عربی از اواخر سده نوزدهم و همزمان با نقدکتاب‌های مقدس که قرآن را به مثابه متنی کمک‌یار در فهم تورات وانجیل جای داده بود، گسترش مطالعات قرآنی با رهیافت های نوین را در سده بیستم درپی داشت. به کارگیری رهیافت تاریخی درکنار رهیافتی متن محور برای پی جویی منابع(مصادر) قرآن، نشان دهندمسیرآینده مطالعات قرآنی از نیمه نخست سده بیستم به بعد بود. پذیرش اسلام به مثابه دینی الهی از1965م زمینه را برای رهیافتی نو به مطالعات‌اسلامی فراهم آورد، رهیافتی که در دیگر عرصه های مطالعات اسلامی به ویژه قرآن پژوهی بسیار موثرافتاد. یکی از رهیافتهای مهم سده بیستم که درجستجوی فهم فرآیند تفسیرگری در تمدن‌اسلامی و متأثر از رهیافت های نوین علمی بود، رهیافت تجدیدنظرطلبانه است که در شکل‌دهی به مطالعات‌قرآنی و آماده‌سازی آن برای سده بیست ویکم نقشی بسزا داشت. همچنین حضور و همکاری علمی مسلمانان درغرب سبب شده رهیافتی نوین به مطالعه قرآن با ویژگی‌های اسلامی درمیان پژوهشگران غربی شکل بگیرد. بیشتر پژوهش‌های‌قرآنی درسده بیستم  به روش‌های متن‌گرایانه استواراست که در دوران های پیشین کمتر یا اصلا موردتوجه نبوده است.

واژگان کلیدی:مطالعات قرآنی درغرب،رهیافت تجدیدنظرطلبانه،تفسیروتفسیرگری،متن گرای،پژوهشگران مسلمان درغرب.

/ 3 نظر / 19 بازدید
باور

سلام سید دنبال مطالب مربوط به امام باقر و خاورشناسان می گشتم . فقط یه چیز پیدا کردم اونم مصاحبه با آقای رزاقی در اینباره بود شما مطلبی در این زمینه دارید؟

تمدنی

سلام. کنکور دکتری تمدن دادید امسال؟ خوب بود